Wie wint en verliest bij oliecrash?: De Tijd

De olie­prijs zet zijn neer­gang van­daag ver­der tot onder 84 dol­lar per vat, het peil van 2010. Sinds juli ver­loor het vloei­ba­re goud al meer dan 20 pro­cent. Wat is er aan de hand, wie wint, en wie ver­liest?

Ad­ver­ten­tie

Ad­ver­ten­tie

Ge­spon­sor­de links

De prijs voor Brent­olie

OILBR -1,48%

blijft maar dalen. Op het eer­ste ge­zicht lijkt de olie­dip een goede zaak. Maar er zijn ook ver­lie­zers en machts­even­wich­ten die op de hel­ling komen te staan door een lang­du­rig lage olie­prijs.

Wat is er aan de hand?

Het groot­ste pro­bleem ligt aan de aan­bod­zij­de. In Libië wordt er weer vol­uit olie op­ge­pompt en dank­zij de scha­lie­olie­re­vo­lu­tie is de VS van­daag terug een olie­pro­du­cent om mee re­ke­ning te hou­den. En zoals je in ieder hand­boek eco­no­mie kan lezen, re­sul­teert een over­aan­bod in een da­len­de even­wichts­prijs. Voor­lo­pig lijkt de OPEC, de mach­ti­ge or­ga­ni­sa­tie van olie­pro­du­ce­ren­de lan­den die een derde van het we­reld­wij­de aan­bod con­tro­leert, niet ge­neigd om zijn rol van ‘prijs­sta­bi­li­sa­tor’ te spe­len en de pro­duc­tie te ver­la­gen.

Waar­om schiet de OPEC niet in actie?

Over de reden waar­om is het gis­sen. Kwa­ton­gen zeg­gen dat de OPEC – en dan voor­al het in­vloed­rij­ke Sau­di-Ara­bië – zo de Ame­ri­kaan­se scha­lieg­as­boom spa­ken in de wie­len wil ste­ken. Ver­schil­len­de scha­lie­olie­pro­jec­ten zijn maar ren­da­bel vanaf een be­paald ni­veau van de olie­prijs. Het lijkt er dus op dat er een machts­strijd gaan­de is tus­sen de OPEC en de VS, al valt het nog af te wach­ten of de OPEC lang het been stijf kan hou­den. Ver­schil­len­de kar­tel­lan­den heb­ben een hoge olie­prijs nodig om hun be­gro­tin­gen op te smuk­ken.

Is het enkel een aan­bod­pro­bleem?

Nee, ook aan de vraag schort er iets. De IEA, het In­ter­na­ti­o­naal Ener­gie­agent­schap, ver­laag­de gis­te­ren de ver­wach­te vraag naar die grond­stof voor dit en vol­gend jaar. Het IEA denkt nu dat de vraag dit jaar 250.000 vaten per dag lager zal lig­gen dan eerst ge­dacht en 90.000 vol­gend jaar. Dat groei­tem­po is het laag­ste in vijf jaar en een sig­naal dat de we­reld­eco­no­mie nog steeds op een laag pitje draait.

La­ge­re olie­prij­zen. Uit­ste­kend nieuws toch?

Voor lan­den die olie im­por­te­ren zeker. De Brit­se krant Fi­nan­ci­al Times schat dat een olie­prijs van 80 dol­lar per vat een gi­gan­tisch sti­mu­lus­pro­gram­ma van 660 mil­jard dol­lar voor de we­reld­eco­no­mie kan be­te­ke­nen. Voor een Ame­ri­kaans gezin be­te­kent dat een jaar­lijks voor­deel van 600 dol­lar.

Ook in België is de prijs van die­sel en huis­brand­olie al fors ge­zakt, maar de prijs voor ruwe aard­olie en de prijs aan de pomp zijn niet één-op-één met el­kaar ver­bon­den. Ook voor be­drij­ven die olie of de­ri­va­ten ervan als grond­stof ge­brui­ken is de olie­dip uit­ste­kend nieuws.

Wie ver­liest er?

Voor de olie-ex­por­teurs is het een an­de­re zaak. Enkel de olie­staat­jes Oman en Koe­weit kun­nen hun be­gro­ting in even­wicht hou­den bij een olie­prijs onder 90 dol­lar per vat. De Rus­si­sche eco­no­mie, die er al be­lab­berd aan toe is, is na­ge­noeg vol­le­dig ge­stoeld op hoge ener­gie­prij­zen. Olie-in­kom­sten zijn goed voor on­ge­veer 45 pro­cent van de Rus­si­sche be­gro­ting. In zijn meer­ja­ren­plan­nen gaat de re­ge­ring uit van een olie­prijs rond 100 dol­lar per vat.

Olie­ma­jors als Shell en Total krij­gen er van­daag ook van langs op de beurs. Zij zien hun mar­ges dalen bij een aan­hou­den­de da­ling van de olie­prijs. Ook olie­re­de­rij Eu­ronav deelt in de klap­pen. Het be­drijf van Marc Sa­ve­rys ver­liest ruim 5 pro­cent op de Brus­sel­se beurs. Noch­tans is niet zo­zeer de olie­prijs van be­lang voor Eu­ronav, dan wel de vracht­ta­rie­ven op de in­ter­na­ti­o­na­le zee­vaart­rou­tes.

 

via Wie wint en verliest bij oliecrash?: De Tijd.