Visie kabinet op winning schaliegas | Schaliegas | Rijksoverheid.nl

Visie kabinet op winning schaliegas

Het kabinet onderzoekt of boringen naar schaliegas niet te veel risico vormen voor mens, milieu en natuur. In 2015 neemt het kabinet een beslissing.

Structuurvisie schaliegas

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu brengen in 2015 de structuurvisie schaliegas uit. Hierin staat of zij winning van schaliegas toestaan. En in welke gebieden. De overlast voor mens, milieu en natuur moet zo klein mogelijk zijn.

De structuurvisie gaat niet in op mogelijke plekken voor proefboringen. Die worden pas bekend gemaakt als er een vergunningaanvraag voor een proefboring komt.

Schaliegas in overgang naar duurzame energie

Ook beschrijft de structuurvisie de mogelijke rol van schaliegas bij de overgang naar duurzame energie. In 2023 moet 16% van de energie die Nederland gebruikt duurzaam zijn. In 2050 moet dit 100% zijn.

Tot die tijd blijven fossiele brandstoffen nog nodig. Aardgas, en dus ook schaliegas, is 1 van de schoonste fossiele brandstoffen. En de belangrijkste energiebron voor Nederland. 98% van de huishoudens heeft een gasaansluiting. Intussen loopt de gasproductie in Groningen en op andere plaatsen terug.

Geen proefboringen schaliegas, eerst structuurvisie

Totdat de structuurvisie definitief is, zijn er geen proefboringen naar schaliegas.

Voorbereiding op structuurvisie schaliegas

De ministers nemen een besluit over schaliegas op basis van:

zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek (planMER);

inspraak van betrokkenen die tot en met 9 juli 2014 hebben gereageerd op de conceptnotitie milieuonderzoek schaliegas;

overleg met belanghebbenden, zoals overheden, waterbedrijven en milieuorganisaties.

PlanMER: onderzoek milieueffectenwinning schaliegas

De 1ste stap naar de structuurvisie is een onderzoek naar de milieueffecten van winning van schaliegas. Dit onderzoek heet een milieueffectrapportage of een PlanMER. De PlanMER brengt in kaart wat de gevolgen van eventuele proefboringen zijn voor milieu, natuur en landschap. Het onderzoek vindt plaats in de gebieden waar volgens TNO mogelijk schaliegas in de grond zit. De planMER wijst geen gebieden aan waar eventuele proefboringen naar schaliegas mogelijk zijn.

Ook zegt de planMER nog niets over milieueffecten op bepaalde plaatsen waar bedrijven willen boren. Onderzoek daarnaar komt er als een bedrijf een vergunning aanvraagt voor een boring naar schaliegas.

Notitie reikwijdte en detailniveau schaliegas

De opstelling van planMER begint met de ‘conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau’. Iedereen kon van 29 mei tot en met 9 juli reageren op deze conceptnotitie.

Begeleiding planMER Milieuadviezen over winning schaliegas

Een onafhankelijke commissie adviseert en begeleidt het onderzoek naar de milieueffecten van de winning naar schaliegas. Ook de Commissie voor de m.e.r. geeft advies over de opzet van het onderzoek en over de planMER. Beide commissies publiceren hun adviezen.

Mijnbouwwet en structuurvisies schaliegas en ondergrond

Bij de winning van schaliegas is de boortechniek fracking nodig. Fracking en het toezicht daarop zijn wettelijk geregeld. Op 1 juli 2014 is een aanpassing van het Mijnbouwbesluit ingegaan. Fracking staat sindsdien apart genoemd in de wetgeving. Ook komen er koppelingen in de Mijnbouwwet naar de structuurvisie schaliegas en de structuurvisie ondergrond. Zo dienen beide structuurvisies ook als basis bij besluiten op grond van de Mijnbouwwet.

Planning structuurschema schaliegas

via Visie kabinet op winning schaliegas | Schaliegas | Rijksoverheid.nl.