Structuurvisie Schaliegas | RVO

Structuurvisie Schaliegas

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu willen een structuurvisie schaliegas opstellen. De structuurvisie geeft aan of, en zo ja in welke gebieden eventuele opsporing en winning van schaliegas kunnen plaatsvinden, met zo min mogelijk overlast voor natuur, mens en milieu. In de structuurvisie wordt ook ingegaan op de rol van schaliegas in de energietransitie en nut en noodzaak. De structuurvisie gaat niet over de concrete locaties binnen een bepaald gebied. Dat is pas aan de orde als sprake is van een concreet initiatief van een mijnbouwbedrijf.

Stand van zaken

De ‘concept notitie reikwijdte en detailniveau’ lag ter inzage van 29 mei tot en met 9 juli 2014. U kon tot en met 9 juli 2014 uw reactie geven. Hiervan is op 28 mei 2014 kennisgeving gedaan in de Staatscourant en Volkskrant, en in regionale kranten in het Duitse en Belgische grensgebied: NL: Kennisgeving (pdf, 68 kB), DE: Bekanntmachung (pdf, 91 kB), FR: Avis (pdf, 75 kB).

U kunt de conceptnotitie met samenhangende stukken nog digitaal inzien.

Deze conceptnotitie is de eerste stap in de voorbereiding van de structuurvisie en het milieueffectrapport (plan-MER) dat daarvoor wordt opgesteld. Om het onderzoek naar milieueffecten zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, is in de inspraakperiode ook advies gevraagd aan de wettelijke adviseurs en aan de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland en de relevante overheden in Duitsland en België. Ook geeft de Commissie m.e.r. haar advies over de reikwijdte en het detailniveau van de plan-MER. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve ‘notitie reikwijdte en detailniveau’. Dit zijn de kaders voor het milieuonderzoek. Als de plan-MER is afgerond, wordt de ontwerp-structuurvisie schaliegas opgesteld. De ontwerp-structuurvisie wordt begin 2015 samen met de plan-MER ter inzage gelegd, u kunt dan weer uw zienswijze geven.

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Zie ook het Schaliegasdossier van de Rijksoverheid.

 

via Structuurvisie Schaliegas | RVO.