Samen limburg sp.a – BEZWAAR sp.a Limburg op het Nederlandse onderzoek naar schaliegas.

BEZWAAR sp.a Limburg op het Nederlandse onderzoek naar schaliegas.

donderdag 10 juli 2014

Lees hieronder de volledige tekst.

Zijn er milieuthema’s die volgens u ontbreken in het onderzoek naar de milieueffecten?

Thema diepe ondergrond en stabiliteit

De Limburgse diepe ondergrond wordt gekenmerkt door vele breuklijnen. Winning van schaliegas betekent een beïnvloeding van spanningen van deze breuklijnen. De variatie in breuktypering, die tevens op verschillende diepte voorkomt, zorgt ervoor dat het kwalitatief beoordelen van de effecten op ondergrondse structuren uitermate complex wordt. Voldoende detailcriteria om de effecten zo nauwkeurig mogelijk in te kunnen schatten, is hiervoor vereist.

We stellen volgende bijkomende beoordelingscriteria voor:

(1)  Kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de spanningstolerantie op breuklijnen aan beide zijdes van de grens, waarbij zowel de actieve als passieve breuklijnen moeten bestudeerd worden? Daarbij moet nagegaan worden wat de impact is van potentiële verstoring en verschuiving zowel in de diepte ondergrond als op de bovengrond.

Een perimeter is vereist rondom de zones waar effecten worden verwacht en een onderzoek naar de potentiële ondergrondse en bovengrondse schade is vereist.

(2)  Kwalitatieve en kwantitatieve berekening van grensoverschrijdende effecten:

De invloed van fracking moet gecontroleerd en gemeten worden Deze mag nooit verder reiken dan de vergunde concessiegrenzen (en daarmee automatisch ook de landgrenzen incl. statistische onzekerheid, cf. (3) ).

De berekeningen moeten kunnen aantonen dat er geen directe of indirecte gevolgen ontstaan die een andere ondergrondse toepassing negatief kunnen beïnvloeden.

(3)  Het instellen van een veiligheidsperimeter

Elke lidstaat mag autonoom beslissen over de bestemming van de eigen ondergrond, maar staat ook in voor het controleren en beperken van de risico’s en een veilige operatie. Daarbij is het de taak van de betrokken lidstaat grensoverschrijdende effecten uit te sluiten. Alleen al louter uit het voorzorgsprincipe is aan de Nederlandse zijde van de Belgische grens een veiligheidsperimeter nodig om grensoverschrijdende effecten aan Belgische zijde uit te sluiten. Hierbij dient onderzocht te worden wat de diameter is van dergelijke veiligheidsperimeter. Daarbij heel wat aspecten. In het bijzonder halen wij aan: moet het effect van exploitatie op actieve en passieve breuklijnen; het van gebieden voor vrijwaren van andere toepassingen zoals bijv. geothermie.

Alhoewel wij een Belgische partij zijn, zijn wij overigens van mening dat niet alleen de Belgische, maar ook Nederlandse bevolking door zo’n veiligheidsperimeter zou moeten beschermd worden.

(4)  Wat is de invloed van fracking op het mijnverzakkingsgebied?

(5)  Het gehele onderzoek over diepe ondergrond en stabiliteit kan haar aanbeveling enkel en alleen in overeenstemming met het voorzorgsprincipe formuleren zoals bepaald onder Europees recht en bestaande onderzoekspraktijk.

–       Thema Afval(water):

via Samen limburg sp.a – BEZWAAR sp.a Limburg op het Nederlandse onderzoek naar schaliegas..