Proefboringen naar schaliegas | Schaliegas | Rijksoverheid.nl

Proefboringen naar schaliegas

In afwachting van het besluit over schaliegas zijn er geen proefboringen. In bepaalde gebieden zijn proefboringen bij voorbaat uitgesloten.

Geen proefboringen in afwachting structuurvisie

Tot de komst van de structuurvisie in 2015 zijn er geen proefboringen naar schaliegas. Bedrijven die al een vergunning hebben voor proefboringen, kunnen deze nog niet uitvoeren. Nieuwe aanvragen voor een vergunning worden zolang niet behandeld.

Gebieden waar mogelijk schaliegas is

TNO heeft in kaart gebracht in welke gebieden schaliegas mogelijk in de grond zit.

In bepaalde gedeelten van deze gebieden komen geen verticale boringen (dus recht de grond in). Wel komt er onderzoek naar horizontaal boren op deze plaatsen. Dit is het geval in:

Natura 2000-gebieden;

waterwingebieden;

grondwaterbeschermingsgebieden;

grote wateren;

stedelijk gebied.

Vergunningen proefboringen schaliegas

In 2010 heeft de overheid 2 opsporingsvergunningen verleend aan bedrijven voor proefboringen naar schaliegas. Namelijk 1 in Noord-Brabant en 1 in de Noordoostpolder. In 2009 is 1 opsporingsvergunning verleend voor proefboringen naar schaliegas in een gebied in de Peel. Een opsporingsvergunning geeft een bedrijf het alleenrecht om in een gebied 1 of meer proefboringen te doen. Dit moet binnen een bepaalde periode gebeuren.

Of deze 3 bedrijven daadwerkelijk met de proefboringen mogen beginnen, hangt af van de uitkomsten van deĀ  structuurvisie schaliegas.

Tegemoetkoming bij hinder proefboringen schaliegas

Omwonenden kunnen hinder ondervinden door eventuele proefboringen naar schaliegas. Bijvoorbeeld door vrachtverkeer naar de boorlocatie. Een tegemoetkoming zou dan een mogelijkheid zijn. Onderzocht wordt wat goede voorbeelden voor tegemoetkoming zijn in Nederland en in het buitenland. De structuurvisie schaliegas zal hier op ingaan.

via Proefboringen naar schaliegas | Schaliegas | Rijksoverheid.nl.