Nederland betrekt Belgische gemeenten bij onderzoek naar schaliegas: De Tijd

Nederland betrekt Belgische gemeenten bij onderzoek naar schaliegas

ARTIKEL

REACTIES (1)

Meer in EUROPA

BewarenE-mailenCorrigerenAfdrukkenLinken

De Ne­der­land­se re­ge­ring is een grens­over­schrij­dend mi­li­eu­on­der­zoek ge­start naar de win­ning van scha­lieg­as. Ook in­wo­ners en ver­schil­len­de lo­ka­le over­he­den van België mogen re­a­ge­ren, omdat er mo­ge­lijk aan de grens­streek Ant­wer­pen-Lim­burg naar scha­lieg­as zal wor­den ge­boord.

Een bord van te­gen­stan­ders van scha­lieg­aswin­ning in de Ne­der­land­se ge­meen­te Box­tel ©ANP

Dat meldt Het Be­lang van Lim­burg za­ter­dag.

Scha­lieg­as zit op­ge­slo­ten in harde klei­la­gen. De Ne­der­land­se re­ge­ring wil on­der­zoe­ken of de win­ning van scha­lieg­as zin­vol en ver­ant­woord is. Grote delen van Noord-Bra­bant en Ne­der­lands-Lim­burg komen in aan­mer­king voor de ont­gin­ning. Er wor­den ech­ter grens­over­schrij­den­de ef­fec­ten ver­wacht in onder meer Lom­mel, Maas­eik, Kin­rooi, Dil­sen-Stok­kem en Maas­me­che­len.

De ko­men­de zes weken kun­nen de in­wo­ners re­a­ge­ren op de Ne­der­land­se plan­nen.

De win­ning van scha­lieg­as is om­stre­den. Mo­ge­lij­ke ge­vol­gen zijn ver­vui­ling van het grond­wa­ter en aard­be­vin­gen, wat niet be­perkt blijft tot het scha­lieg­as­ge­bied zelf. In de Duit­se grens­streek heeft het Ne­der­land­se on­der­zoek al voor veel op­schud­ding ge­zorgd

via Nederland betrekt Belgische gemeenten bij onderzoek naar schaliegas: De Tijd.