AgriHolland Nieuws: Milieueffectrapport Schaliegas moet ingaan op zowel of-vraag als waar-vraag

Milieueffectrapport Schaliegas moet ingaan op zowel of-vraag als waar-vraag

In het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Schaliegas moet informatie opgenomen worden die zowel de ‘of-vraag’ als de ‘waar-vraag’ over schaliegaswinning beantwoordt. Dat stelt de Commissie m.e.r. in een advies aan minister Kamp van Economische Zaken.

De minister van Economische zaken werkt, samen met de minister van Infrastructuur en Milieu, aan een Structuurvisie Schaliegas. In deze visie wil hij bepalen of hij schaliegaswinning in Nederland gaat toestaan. Zo ja, dan wil hij vastleggen waar dat het beste zou kunnen en onder welke voorwaarden. Om de maatschappelijke discussie en het politieke debat te ondersteunen is informatie nodig. De grote hoeveelheid ingediende zienswijzen door binnen en buitenlandse overheden, instanties en burgers onderstrepen dit. De informatie wordt bij elkaar gebracht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

Het advies

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport bij het beantwoorden van de ‘of-vraag’ op zoek te gaan naar de balans tussen milieu- en economische effecten. Van belang is de rol van schaliegas in de (Nederlandse) vraag naar gas. Denk aan schaliegas als alternatief voor of in aanvulling op Groningergas. Maar ook de rol van (schalie)gas in de totale Nederlandse energiemix. Houd hierbij rekening met het recent afgesloten Energieakkoord.

Vergelijk in het rapport de effecten van een toekomst met schaliegas met een toekomst zonder schaliegas. Kijk hierbij naar twee scenario’s: een scenario gericht op (import van) fossiele brandstoffen en één gericht op energiebesparing en duurzame energie.

Hoewel het beantwoorden van de ‘waar-vraag’ afhangt van het antwoord op de ‘of-vraag’ vindt de Commissie het logisch dat de informatie hiervoor gelijktijdig in het rapport bijeengebracht wordt. Informatie over effecten op mens, natuur en milieu is immers voor het beantwoorden van beide vragen nodig.

De Commissie adviseert bij het beantwoorden van de ‘waar-vraag’ goed te onderbouwen in welke gebieden en op welke dieptes schaliegasboringen wel of niet toegestaan worden. Onderzoek welke maatregelen nodig zijn in de mogelijke wingebieden. Hierbij gaat het bovengronds bijvoorbeeld om bufferzones rondom waterwingebieden en woongebieden. Ondergronds gaat het bijvoorbeeld over afstanden tot drinkwatervoorraden en breuken. De Commissie adviseert om het resultaat duidelijk weer te geven op kaarten.

via AgriHolland Nieuws: Milieueffectrapport Schaliegas moet ingaan op zowel of-vraag als waar-vraag.